Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door fr3sh Online Media, hierna te noemen fr3sh, gesloten overeenkomsten betreffende door fr3sh te verrichten werkzaamheden / verleende diensten / beschikbaar gestelde producten.

Artikel 2: Afwijking

Alleen bij nadere schriftelijke overeenkomst kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 3: Uitvoering opdrachten

fr3sh verplicht zich tegenover opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen en naar eer en geweten uit te voeren.

Artikel 4: Honorarium

Opdrachtgever is een honorarium verschuldigd zoals in de overeenkomst is overeengekomen. Jaarlijks per 1 januari is fr3sh gerechtigd het tarief aan te passen met een redelijk percentage.

Artikel 5: Betaling facturen

1. Betaling van de facturen van fr3sh dient zonder het recht op verrekening te gebeuren binnen 21 dagen na de factuurdatum.

2. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd vanaf dag 21.

3. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met betrekking tot invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Auteurs- en gebruiksrecht

Van alle bescheiden van fr3sh zelf waarvan fr3sh zich bij de uitvoering van werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij fr3sh. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht uitsluitend voor zijn eigen organisatie.

Artikel 7: Geheimhouding

fr3sh verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan fr3sh kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

Artikel 8: Ziekte e.d.

In geval van ziekte langer durend dan een maand, ongeval of bij overlijden van de uitvoerende adviseur van fr3sh wordt de gesloten overeenkomst met opdrachtgever van rechtswege onmiddellijk ontbonden voor zover het te verrichten diensten zijn door fr3sh. De opdrachtgever kan op grond hiervan fr3sh nimmer aansprakelijk stellen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. fr3sh is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door fr3sh indien en voor zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale zorgvuldigheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.

2. Bij de vaststelling van het door fr3sh als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de gemaakte fout minder ernstig is. Bij het bepalen van de ernst van de fout worden de gevolgen van de fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als fr3sh deze in redelijkheid had moeten voorzien.

3. De totaal door fr3sh te vergoeden schade is beperkt tot een kwart van het toekomende honorarium voor de betreffende opdracht voor een totale periode van maximaal 3 maanden.

4. fr3sh zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor (onjuiste) toepassing van door fr3sh aangeboden producten.

5. Iedere aansprakelijkheid van fr3sh vervalt door het verloop van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag van beŽindiging van de werkzaamheden.

Artikel 10: Geschillen

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

2. Partijen verbinden zich geschillen naar redelijkheid en billijkheid op te lossen en hebben hiertoe een inspanningsverplichting.

fr3sh Online Media

Vivaldihof 12
2402 VG
Alphen aan den Rijn
Nederland

T: 0172 - 24 16 77

E:

K.v.K.: 28102624LinkedIn